Partecipa a labarbagia.net

Sei già registrato?

Accedi con e-mail e password

Sulat su bentu, dare cara a sos fogos

Condividi su:

Su bentu at suladu totu su note. Su bulletinu de previsione ponet in oriolu sos sardos a dae chi pro oe non b'at chirru de s'ìsula in ue su livellu de perigulosidade siat bassu. Petzi in Ogiastra amus su livellu mèdiu. In su restu de Sardigna sa perigulosidade est estrema (Gaddura e Sulcis) o arta. In sa provìntzia de Nùgoro amus cunditziones pro chi su fogu potzat crèschere finas a èssere malu a si fàghere istudare dae “fortzas ordinàrias”. In custu casu, leghimus in su bulletinu “est pretzisu a re-cùrrere a sa flota istatale” e “devent èssere postas in òpera atziones preventivas de controllu in sas àreas chi sunt ritènnidas sas prus crìticas finas pro mèdiu de sos voluntàrios e de sos Barratzellos”.

Condividi su:

Seguici su Facebook