Partecipa a labarbagia.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Augurios in versos!

Condividi su:

Intrende est s'annu nou a bellu a bellu

chi siat pro totus bàrriu 'e galanias

Sas dies in calendàriu siant poesias

chi ponzant fine a totu su burdellu

Su mundu nostru est galu unu masellu

fatu de gherras e de maladias

E pro custu s'augùriu cheret mannu

chi isse nos ghiet atzudu totu s'annu

Mauro Piredda

 

Su battordighi bos batat fortuna

a chentu ’ortas de s’annu passadu,

dogni disizu siat apagadu

e non tenzedas pelea peruna.

Abratzedas isteddos, sole e luna

e de sa terra su menzus siddadu.

Amigos istimados e letores,

bos saludo, bos rendo sos onores.

Sandro Biccai

 

Condividi su:

Seguici su Facebook