Partecipa a labarbagia.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Su Printzipeddu in sardu

Condividi su:

Diegu Corràine at bortadu in limba sarda SU PRINTZIPEDDU de Antoine de Saint-Exupéry. Su libru s'acatada in sas mègius librerias sardas e in su situ web www.papiros.com. S'òpera in sardu (publicada pro sa prima bia in frantzesu in su 1943), cun sas figuras originales de s'autore, est una de sas prus de 220 tradutziones in limbas e dialetos de su mundu.

"So cuntentu mannu de pròponnere a sos Sardos una tradutzione moderna e aderente a su testu frantzesu de su Printzipeddu. In custa manera, sa limba nostra tenet un'àtera òpera de gabbale de sa literadura internatzionale, e cun normas de iscritura seguras e craras. Sinnale de vitalidade de sa limba sarda e de universalidade sua. Su sardu balet cantu sas àteras limbas e tenet totu sas caraterìsticas pro èssere una limba ufitziale", at naradu s'àtera die Diegu Corràine (diretore editoriale de Papiros), durante una presentada pùblica de s'òpera.

In Su Printzipeddu, unu pilota est custrintu a aterrare in su desertu de su Sahara pro unu guastu de s'aeroplanu. In cue, però, connòschet unu printzipeddu chi beniat dae un'àteru praneta. Su contu tenet unu tema filosòficu, finas cun crìticas a sa manera curiosa de bìdere e abbaidare sas cosas chi tenent sas pessones mannas. Custas crìticas a sas cosas «importantes» e a su mundu de sos mannos essint a campus a bellu a bellu in su libru.

Sende chi, pro comente est iscritu, est cunsideradu unu libru pro pitzinnos, Su Printzipeddu tenet ideas profundas de sa vida e de sa natura umana. Totu custu essit a craru in s'addòviu de su printzipeddu cun su margiane, chi l'imparat su sentidu beru de s'amighèntzia e su fundamentu de sa natura umana, espressadu dae s'idea: «Bi bidimus bene petzi cun su coro. Sas cosas de fundamentu no las bidimus cun sos ogros». E sunt semper àteras frases de su margiane chi espressant àteros temas de fundamentu de su libru: «Tue ti faghes responsàbile pro semper de su chi as ammasedadu» e «Est su tempus chi as dadu pro sa rosa tua chi la faghet gosi importante pro tene».

Antoine de Saint-Exupéry (Lione, 29 de làmpadas de su 1900 – mare Tirrenu, 31 de trìulas de su 1944), est connotu in totu su mundu ca est istadu s'autore de custu libru, in frantzesu Le Petit Prince, publicadu in su 1943 e bortadu in prus de dughentaschimbanta limbas.

Iscritore famadu finas pro àteras òperas, Bolu a de note, Terra de sos òmines e S'aviadore, aiat bìnchidu unos cantos prèmios literàrios in vida sua, in Frantza e logu istràngiu.
In sa segunda gherra mundiale si fiat arruoladu in s'aeronàutica militare frantzesa e, pustis de s'armistìtziu, in sas Forces aériennes françaises libres, paris cun sos Alliados.
Fiat mortu in bolu, in s'agabbu de sa gherra, còrfidu dae unu pilota de sa Luftwaffe tedesca, in su mare a probe de Marsìglia, a pustis de èssere mòidu dae Còrsica chirru a Lione.

Su 29 de làmpadas de su 2000, in ocasione de sos chentu annos de sa nàschida, l'ant intituladu s'aeroportu de Lione.

Condividi su:

Seguici su Facebook