Partecipa a labarbagia.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Tenore, Cuncordu...e Cunsonu. Comintzados in Tiesi sos addòbios de su Sòtziu tenores

Condividi su:

TIESI. Est comintzada eris sa sèrie de initziativas ordingiadas dae su “Sòtziu Tenores Sardigna” chi at a concruire a fine maju. Bintoto addòbios in ateretantas biddas, dedicados a sa bon'ànima de tziu Piero Sanna cun càntigos, letziones a sos dischentes e aprofundimentos cuntzetuales e teòricos ligados a sas dinàmicas de su cantu sardu.
A mangianu su “Cunsonu Santu Juanne” at mustradu a sos dischentes de s'Istitutu tècnicu cummertziale – cun s'agiudu de sa relata de Bustianu Pilosu – sas diferèntzias intre “boghe 'e note”, “boghe 'e ballu”, “mutos” e sa tìpica “maestralina” tiesina (inue bassu, contra e mesuoghe cantant paris a sa boghe).

Sos pitzocos, interessados a sas chistiones postas (finas dae sa vitze prèside Giuliana Piredda e dae su sìndigu Gianfranco Soletta), ant pòdidu tocare cun manu sas problemàticas chi bivet oe sa limba sarda.

A borta de die, in su salone de Santa Rughe, Bustianu Pilosu paris cun Marco Lutzu (ambos duos maistros in su Conservatòriu de Casteddu) ant fatu un'anàlisi terminològica subra sos cuntzetos de “tenore” e “cuncordu”, a s'ispissu impitados a manera impròpria. Finidas sas relatas (abertas dae sos saludos de su presidente de su Sòtziu Sarvadore Ghisu e dae Gavinu Chighine de su “Cunsonu”) est bènnida s'ora de sos càntigos de su “Cunsonu Santu Juanne”, de su “Tenore Remunnu ‘e Locu” di Bitti, de su “Tenore Ospitone” di Ollolai, de su “Tenore Durgalesu”, de su “Cunsonu Nostra Segnora de Seunis”, e de su tenore “Tenore Santu Frantziscu” di Alà dei sardi.

Momentos de emotzione cando tziu Tanielle Cossellu at ammentadu s'amigu Piero. Totu pro a isse, duncas, s'esibitzione de su tenore bitzichesu (e, a manera òvia, sa de sos àteros) cun sa 'oche Dino “Dalleddu” Ruiu a su postu suo. E pro a isse finas un’otava iscrita dae su poeta tiesinu Giuanne Pinna cantada dae su “Cunsonu Santu Juanne”.
 

Condividi su:

Seguici su Facebook